İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
14 Ekim 2021

İZLEME DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK BİRİMİ GÖREV TANIMI

a)Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
b)Toplum sağlığı merkezi/ilçe sağlık müdürlüğü/ entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
c)Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
ç) İzleme ve değerlendirme faaliyetlerine ait formları bilgi sistemlerine kayıt etmek,
d)İzleme değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
e)Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
f)Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek,
g)Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak,
ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
h) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.