overlay

Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda Görev Almak İsteyen Vatandaşlar İçin Duyuru

Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında; üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere 2014 yılı Kasım ayında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

Hasta hakları kurulları; başkan, şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın iş yeri temsilcisi, şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan bir temsilci, hasta hakları derneği yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci, il insan hakları kurulundan bir temsilci ve valilikçe görevlendirilen bir vatandaştan oluşmaktadır. Dernek temsilcisi ve sendika temsilcisi olan üyelerin görev süreleri takvim yılı diğer üyelerin görev süresi ise iki yıldır.

Kurulda görev alacak vatandaşın gönüllüler arasından seçilmesi esastır. Kurula katılacak vatandaşta aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Beyanına göre kendisi ve birinci derece yakınlarının, görev yaptığı kurulun görev alanına giren sağlık tesisiyle ticari ilişkisi bulunmamak,
b) Kamu haklarını kullanmaktan kısıtlı olmamak. 

Hasta Hakları Kurulunda görev almak isteyen, yukarıdaki şartlara haiz, gönüllü vatandaşlar, 15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dilekçelerini İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine verebilirler.  

Başvuranlar arasından bir kişi, Valilik oluru ile Müdürlüğümüz Hasta Hakları Kurulunda görevlendirilecektir. Görev süresi iki yıldır.