overlay

Kanser Birimi

Kanser Birimi Görev Tanımı

  1. Kanserle mücadelede gerekli koruyucu kanser hizmetlerini planlamak, yürütmek, çalışmaları değerlendirmek, raporlamak ve denetlemek.
  2. Kanser tarama ve kayıt sistemlerini yürütmek.
  3. Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimliği ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) arasında iş birliğini sağlamak.
  4. Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek.
  5. Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgilerin toplanması, araştırma ve incelemelerin yapılması, kalite ve tamlığının değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
  6. İl Kanser Danışma Komisyonu oluşturarak, belli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
  7. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinliklere katkı sağlamak.
  8. Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek.
  9. Kanser Dairesi Başkanlığı’nın il düzeyinde planladığı proje ve eğitim programlarını yürütmek.
  10. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek.