overlay

İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Görev Tanımı

1. Halk Sağlığı Başkanlığının görev alanına giren hizmetleri hasta, çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamaları doğrultusunda izlemek ve değerlendirmek.
2. Halk Sağlığı Başkanlığı çalışmalarına ilişkin uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, izleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirip ilgili birimlere sunmak.
3. Oluşturulan raporlar doğrultusunda uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesine, uygulamaların ve/veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yapılacak çalışmaları ilgili birimler ile birlikte yürütmek.
4. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi ve standardizasyon çalışmalarını ilgili diğer birimlerle birlikte yapmak.
5. Maliyet analizlerini yapmak veya yaptırmak.
6. Memnuniyet anketlerini yapmak veya yaptırmak ve raporlamak.
7. Halk Sağlığı Başkanlığının görev alanına giren konularda, diğer birimler ile iş birliği yaparak bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
8. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleriyle iş birliği yaparak Halk Sağlığı Başkanlığı faaliyet alanlarında; sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını denetlemek, takip etmek ve önerilerde bulunmak.
9. Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından üretilen istatistiksel verilerin standartlara uygunluğunu sağlamak.
10. Halk Sağlığı Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda istatistiki verileri derlemek, analiz etmek, rapor haline getirmek.
11. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katkı sağlamak.